Privacy Policy

Gezondheidsplein Wanssum hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Op grond van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.

Naast deze algemene Wet (AVG) gelden er specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan o.a. vermeld in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO)

Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Onze praktijk verwerkt diverse persoonsgegevens die noodzakelijk zijn u ( medisch ) goed te kunnen behandelen en voor de financiële afhandeling.

Wij doen er alles aan om privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Gezondheidsplein Wanssum houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
 • Verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Er vindt in het beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden;
 • De gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • Voor fysiotherapeutische zorgverlening
  • Voor doelmatig beheer en beleid
  • Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting
 • Vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van de persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw persoonlijk rechten omtrent eigen persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • Alle medewerkers binnen “Gezondheidsplein Wanssum” verplicht zijn om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens
 • De persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.
  Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.
 • Als Gezondheidsplein Wanssum zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten:

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Gezondheidsplein Wanssum verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces;
 • Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. medische training;
 • Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De behandelovereenkomst of het abonnement;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Gezondheidsplein Wanssum de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Gezondheidsgegevens;
 • Verzekeringsgegevens;
 • BSN;
 • ID of paspoortnummer;

Uw persoonsgegevens worden door Gezondheidsplein Wanssum opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. De gegevens zullen 20 jaar bewaard worden conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Rechten omtrent uw gegevens:

 • U heeft het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden
 • U heeft om kosteloos het eigen dossier (elektronische) in te zien of er een (elektronisch) afschrift van te ontvangen (voor zover de privacy van een ander daardoor niet geschaad wordt)
 • U heeft het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van uw gegevens
 • U heeft het recht op (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens. Hieraan kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • U heeft het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • U heeft het recht u in bepaalde gevallen te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens.
 • U heeft het recht geïnformeerd te worden over wie uw gegevens heeft ingezien (logging)
 • U heeft het recht op dataportabiliteit. Dit recht houdt in dat u persoonsgegevens mag meenemen en overdragen aan een andere zorgaanbieder. Het recht op dataportabiliteit geldt voor een deel van de gegevens in uw medisch dossier.
 • Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;
 • Het verwerken van declaraties of banktransacties;

De medewerkers van “Gezondheidsplein Wanssum” hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen, waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld huisarts)

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Gezondheidsplein Wanssum bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe behandeling kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe behandelaar op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische) geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude behandelaar het dossier overdraagt aan uw nieuwe behandelaar. De oude behandelaar doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude behandelaar heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe behandelaar.

Uw dossier wordt dan door uw behandelaar persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe behandelaar worden overgedragen. Beide behandelaars moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Gezondheidsplein Wanssum van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
  U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens:
Gezondheidsplein Wanssum Pastoorstraat 23 5861BJ Wanssum
0478 745 240
info@gezondheidspleinwanssum.nl